Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/nen-tang-phat-giao-quyen-8-phap-hanh-ba-la-mat-iii/" title="Nền tảng Phật giáo (quyển 8) Pháp Hạnh Ba-la-mật III">Nền tảng Phật giáo (quyển 8) Pháp Hạnh Ba-la-mật III

Nền tảng Phật giáo (quyển 8) Pháp Hạnh Ba-la-mật III

Nền tảng Phật giáo (quyển 8) Pháp Hạnh Ba-la-mật III

Tác giả:

Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

Quyển VIII: pháp-hạnh ba-la-mật 3, trình bày 6 pháphạnh ba-la-mật đó là pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật, nhẫn nại ba-la-mật, chân-thật ba-la-mật, phát-nguyện ba-la-mật, tâm-từ ba-la-mật, tâm-xả ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ấy, cho nên có 18 tích Đức-Bồ-tát