Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Pháp học » <a href="https://trungtamtuhocphuocson.com/sach_tham_khao/vi-dieu-phap-hien-thuc-trong-cuoc-song/" title="Vi diệu Pháp hiện thực trong cuộc sống">Vi diệu Pháp hiện thực trong cuộc sống

Vi diệu Pháp hiện thực trong cuộc sống

Vi diệu Pháp hiện thực trong cuộc sống

Tác giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

Lời Nói Đầu

“Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” là quyển sách giảng giải về sự thật sinh hoạt hằng ngày đêm trong cuộc sống bình thường của mỗi người trong đời.

 Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) là pháp vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc rất khó hiểu, bởi vì vi-diệu pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) gồm có 4 pháp là citta: tâm, cetasika: tâm-sở, rūpa: sắc-pháp, Nibbāna: Niết-bàn.

Bốn pháp này trong mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng đều có đủ 3 pháp là sắc-pháp (rūpa), tâm (citta), tâm-sở (cetasika).

Còn Niết-bàn (Nibbāna) là đối-tượng siêu tam-giới ở bên ngoài thân của mỗi chúng-sinh. Niết-bàn chỉ là đối-tượng của 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả mà thôi.