Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Quỹ tu học

Notice: Undefined variable: t in /home/u919113242/domains/trungtamtuhocphuocson.com/public_html/wp-content/themes/tvps/page-quytuhoc.php on line 29

Notice: Undefined variable: k in /home/u919113242/domains/trungtamtuhocphuocson.com/public_html/wp-content/themes/tvps/page-quytuhoc.php on line 42


QUỸ HỖ TRỢ TĂNG NI

 

Ý thức được rằng sự bền lâu của Chánh Pháp và Tăng Đoàn mang đến phúc lợi, hạnh phúc và thịnh vượng cho nhiều người, QUỸ HỖ TRỢ TĂNG NI được thành lập với những tấm lòng thành kính Tam Bảo, và với mong muốn được góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ quý Tăng Ni được thuận duyên tu tập, thực hành những lời dạy của Đức Phật, thuận duyên hoằng dương Chánh Pháp.

Mong cho thiện pháp này được thuận duyên và giúp đỡ được thật nhiều quý Tăng Ni.

Mong tất cả quý vị được an bình, hạnh phúc trong Dhamma.

 

1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Một số hoạt động mà chúng tôi dự kiến triển khai bao gồm:

a) Lễ vinh danh và cúng dường quý Tăng Ni Therāvada Việt Nam nhận bằng Tiến sĩ Phật học tại tất cả các trường Phật giáo trên toàn thế giới trong cùng năm.

b) Hoạt động cúng dường hợp thời từ các thông tin nhận được theo các trường hợp dưới đây:

Bởi vì nguồn quỹ còn hạn hẹp, nên thời điểm hiện tại, quỹ xin phát tâm hộ độ quý chư Tăng Ni theo hình thức như sau:

 

Bởi vì một chút thủ tục hành chính và vì lí do các thao tác diễn ra  online, nên quỹ cần ghi nhận một số thông tin từ quý Tăng Ni. Mong quý Tăng Ni hoan hỷ ghi lại thông tin trong đường link ở đây để quỹ có thể cúng dường đến quý Tăng Ni.

https://forms.gle/js1DqzRcDkYCRxQZA

 

2. TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG

 

          

         

 

 

MONKS AND NUNS SUPPORT FUND

 

Realizing that the longevity of the Dhamma and the Saṅgha brings welfare, happiness and prosperity to many people, the MONKS AND NUNS SUPPORT FUND was established with the sincere hearts of the Three Jewels, and with the desire to contribute a small part to support monks and nuns to have favorable conditions to practice and propagate the Dhamma.

I hope that this good dharma will be favorable and help many monks and nuns.

Hope you all have peace and happiness in Dhamma.

 

1. Activities

Some activities that we plan to implement include:

a) Ceremony to honor and make offerings to Vietnamese Therāvada monks and nuns who received Ph.D. degrees in Buddhist studies at all Buddhist schools around the world in the same year.

b) Timely offering activities from information received in the following cases:

Because the fund is still limited, at this time, the fund would like to extend its support to the Theravāda monks and nuns in the following form:

 

Because of a bit of administrative procedure and because the operations take place  online, the fund needs to record some information from monks and nuns. I hope you monks and nuns will be happy to write the information in the link here so that the fund can make offerings to you monks and nuns.

https://forms.gle/js1DqzRcDkYCRxQZA

Danh sách thí chủ hùn phước

Thời gian Phương danh thí chủ Hùn phước
05/01/2024 Chú Phúc 500.000
03/01/2024 GD Hai va Luyen 4.000.000
30/12/2024 Nguyễn Thị Nga 1.000.000
30/12/2024 Nguyễn Văn Thanh 1.000.000
26/12/2023 Tu nữ Phước Tuệ 5.000.000

Danh sách các khoản chi

Thời gian Tên khoản chi Số tiền chi
03/01/2024 7:20 am Hỗ trợ đến 17 quý Tăng Ni qua tu tập 3 tháng tại tại trung tâm thiền Pa-auk, Thái Lan 8.500.000

Báo cáo quỹ được ghi nhận từ số tài khoản ngân hàng của QUỸ HỖ TRỢ TĂNG NI

Ngân hàng: Vietcombank
Tên: DOAN THI NHI KIEU
Số tài khoản: 9945930735

Mã SWIFT: BFTVVNVX

Báo cáo được cập nhật hàng tuần.

Quý vị hùn phước, vui lòng ghi rõ: Họ tên + SĐT + hùn phước QHTTN

This report are recorded from the bank account number of the MONKS AND NUNS SUPPORT FUND

Vietcombank bank
Name: DOAN THI NHI KIEU
Account number: 9945930735

SWIFT code: BFTVVNVX

The report is updated weekly.

 

 

Báo cáo quỹ được ghi nhận từ số tài khoản ngân hàng của QUỸ HỖ TRỢ TĂNG NI

Ngân hàng: Vietcombank
Tên: DOAN THI NHI KIEU
Số tài khoản: 9945930735

Mã SWIFT: BFTVVNVX

Báo cáo được cập nhật hàng tuần.

Quý vị hùn phước, vui lòng ghi rõ: Họ tên + SĐT + hùn phước QHTTN

This report are recorded from the bank account number of the MONKS AND NUNS SUPPORT FUND

Vietcombank bank
Name: DOAN THI NHI KIEU
Account number: 9945930735

SWIFT code: BFTVVNVX

The report is updated weekly.