Địa chỉ: 368 Thành Thái, Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Định vị: Thiền viện Phước Sơn

Sáng lập: Hòa Thượng Giới Nghiêm

Trụ Trì: Hòa Thượng Bửu Chánh

SĐT Văn phòng: 0251.396.7237

Mở cửa: 5g00 – 21g00 mỗi ngày

Home » Bảy Thánh Sản:Satta ariyadhanāni

Bảy Thánh Sản:Satta ariyadhanāni

Bảy Thánh Sản(Bảy loại tài sản của bậc Thánh):Satta ariyadhanāni

1- Tín (saddhā).

2- Giới (sīla).

3- Tàm (hiri).

4- Quý (ottappa).

5- Đa văn (bāhusacca)

6- Dứt bỏ, thí (cāga).

7- Tuệ (paññā).